شرکت کنندگان نمایشگاه
این نمایشگاه متشکل از هفت بخش می باشد که شرکت کنندگان در دسته بندی های زیر فعالیت می نمایند.
• پوشاک و منسوجات
• فناوری اطلاعات و تجهیزات وابسته
• ساخت‌وساز و زیرساخت
• مواد شیمیایی و محصولات وابسته
• مهندسی و قطعات خودرو
• خدمات بهداشتی و داروسازی
• موادغذایی و کشاورزی